Wat ons bindt is de kans van nu op morgen: allochtone en autochtone Nederlanders hebben hun Nederlandse toekomst gemeen.  Wij doen een appèl op allen die kunnen sturen op de maatschappelijke beeldvorming, om bij te dragen aan waardering van diversiteit in plaats van afwending.  

De Nederlandse geschiedenis wordt sinds mensenheugenis gekenmerkt door golven van instroom van mensen die om allerlei redenen hier een betere toekomst zien dan in hun land van herkomst. Zoals zij deel uitmaken van de Nederlandse geschiedenis hebben zij bijgedragen aan de identiteit die nu wordt beschouwd als “de” Nederlandse identiteit, in al zijn diversiteit.

Het is de verantwoordelijkheid van onze generatie om dezelfde ontwikkeling die zich nu weer voordoet, verder te brengen naar individueel en collectief welbevinden. Het openbaar bestuur heeft in het bijzonder de taak om de positief gerichte krachten in de samenleving zichtbaar te maken en te stimuleren. Die positieve krachten zijn een inspiratiebron voor hen die twijfelen over de waarde van een multiculturele samenleving.

Initiatieven en prestaties van jonge mensen verdienen het om in de schijnwerpers te worden gezet. Daar is extra inspanning voor nodig, gezien de bijna vanzelfsprekende aandacht voor verwarring, problemen en negatieve krachten. Alle jonge mensen verdienen het om groepen en individuen te ontmoeten die niet van nature op hun weg komen: dat verrijkt hen.

Namens de samenleving moeten overheden bevorderen dat diversiteit een stimulans is voor de gezamenlijke kansrijke toekomst. Zo is Nederland door de eeuwen heen letterlijk en figuurlijk wijzer geworden van haar diverse bevolkingssamenstelling. Daar hoort een attitude bij die ruimte geeft voor het in bepaalde opzicht verschillend zijn van individuen en groepen. Niet volledige assimilatie is de oplossing, maar de inspiratie voor de gezamenlijke toekomst. Die begint bij de bereidheid en de wil om je in te leven in anderen.

Wij willen niet alleen de dialoog bevorderen, maar de verbeelding in de ander zoeken. Wij willen de emotie overstijgen met competentie, waarin ruimte is voor ieders trots op zijn of haar etnische, geografische of culturele herkomst. Met elkaar willen wij een impuls geven aan het samen leven van jonge mensen vanuit de waarden en talenten die zij allen in zich hebben.